Free Joomla Templates by iPage Hosting
 
 
Het " IV-INIG - IV-NIOOO" Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers heeft opgehouden te bestaan
 
Belangrijk bericht: nieuwe situatie vanaf 01 april 2017:
 
 
Welkom bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
 
Algemeen: Het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oude-Strijders en Oorlogsslachtoffers in haar huidige vorm houdt op te bestaan. Zo heeft de Belgische federale overheid beslist.
De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV), een federale overheidsinstelling die op vlak van verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering dezelfde taken uitvoert als de ziekenfondsen, neemt de opdrachten terugbetaling van de medische kosten en sociale actie en de daarbij horende dienstverlening aan de rechthebbenden over.
Vanaf de inwerkingtreding van de wet (vermoedelijk op 01 april 2017) staat de HZIV voor u formeel klaar om de vertrouwde dienstverlening verder te zetten.
Met andere woorden, de terugbetaling van medische en farmaceutische kosten en de sociale actie waarop u recht heeft, blijven onverminderd en onveranderd doorlopen. Het enige dat verandert is het contactpunt.
 
Medische zorgen & Sociale Actie
 
Zoals gezegd verandert er niets aan de voorwaarden en/of de wijze waarop de terugbetalingen van medische en farmaceutische kosten aan oorlogsinvaliden en de begunstigden op de remgelden momenteel geregeld is. De werking van de diensten Medische Zorgen en Sociale Actie blijft behouden. De u vertrouwde contactpersonen bij deze diensten blijven bij de HZIV ter uwer beschikking staan.
 
Nog enkele praktische gegevens:
 
De HZIV opent – speciaal voor de oorlogsslachtoffers – binnen haar structuur een nieuwe directie. Dat betekent dat u – als rechthebbende – voor uw ziekte – en invaliditeitsuitkering kan aangesloten blijven bij uw huidige ziekenfonds.
Voor de goede gang van zaken dient u bijgevolg - vanaf 01 maart 2017 – alle correspondentie (doktersattesten, medische nota’s, briefwisseling enz.) te sturen naar:
 
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
Directie Oorlogsslachtoffers
Troonstraat 30A
1000 Brussel.
Centraal nummer 02/229 35 03        -       Oorlogsslachtoffers  02/227 63 00
Bij een eerste contact vragen naar de dienst "Oorlogsslachtoffers" of "Kinderen rechthebbenden van poliieke gevangenen"
www.hziv.be                e-mail: info@hziv.be
 
Permanentie Brugge:
 
 Als bezoeker van de permanentie van het IV.NIOOO te Brugge gaat deze niet meer door in de gebouwen van het provinciecommando.
 
Vanaf 01 april 2017 gaat deze door: Hulpkas voor Ziekte -en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
Torhoutsesteenweg 126 bus 00/01   Tel:050/33 04 10
De permanentie in Brugge (Torhoutsesteenweg) zal blijven doorgaan de dinsdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.
 
Directie Sociale Actie WEST-  en OOST-Vlaanderen
(Huisbezoeken mogelijk)
 
HZIV Gent: Directie Oorlogsinvaliden (en andere rechthebbenden)
Franklin Rooseveltlaan 91
9000 Gent
Tel 02/227 62 89   -  02/227 63 33
De verantwoordelijken bij het vroegere IV-NIOO zijn in de nieuwe structuur opgenomen, nl. Dhr. Bilmlen - Mevr. DECOCK en vele anderen.
 
De dienst Sociale Actie van het instituut  geeft materiële en morele hulp aan oorlogsslachtoffers en oud-strijders. Morele hulpverlening houdt in dat oorlogsslachtoffers en oud-strijders advies krijgen over het statuut, hun pensioenregeling, ziekteverzekering, huisvesting, sociale voordelen in hun gemeente enzovoort.-
Materiële hulpverlening impliceert de mogelijkheid tot financiële tegemoetkoming als blijkt dat een oorlogsslachtoffer of oud-strijder, door omstandigheden, in een moeilijke toestand is verzeild geraakt. Aanvragen om inlichtingen of tegemoetkomingen kunnen gericht worden aan de logistieke secretariaten of aan de gedecentraliseerde secretariaten, die gebeurlijk een maatschappelijk werker zullen afvaardigen om ter plaatse een sociaal onderzoek in te stellen. 
 
Terugbetaling van remgeld:
 
Wie geen oorlogsinvaliditeitspensioen (militair of burger) geniet, kan toch medische tussenkomsten laten terugbetalen door het HZIV. U komt in aanmerking indien u behoort tot een van onderstaande categorieën:
- krijgsgevangenen die een  gevangenschap hebben ondergaan met een duurtijd tussen 6 maanden en 1 jaar.
- kinderen rechthebbenden van begunstigden van het statuut van politieke gevangene (KB van 23 december 2002 BS van 10 maart 2003) met terugwerkende kracht vanaf 01 januari 2003.
- oorlogsslachtoffers, begunstigden van de wet van 13 februari 2004 en die houders zijn van een lijfrente toegekend  krachtens de wet van 11 april 2003 (BS van 22mei 2003)met terugwerkende kracht vanaf de aanvangsdatum van de rente.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦
 
Defensie informeert ons:
 
Minister van Defensie Steven Vandeput mocht op 08 mei 2017 officieel het nieuwe War Heritage Institute voor stellen aan het publiek.
Het WHI overkoepelt sinds 1 mei het Fort van Breendonk, de missie Herinnering & Communicatie van het Instituut voor Veteranen - Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en de Historische Pool van Defensie.
Die vier instellingen werkten tot nu toe apart onder toezicht van Defensie. Het nieuwe WHI zal als koepel het eigendom en de collecties beheren. 
Het WHI kiest voor een wetenschappelijke en multidisciplinaire aanpak van het materiële en immateriële militaire erfgoed. Het belangrijkste doel is dat erfgoed toegankelijk te maken voor elke geïnteresseerde, met een uitgesproken focus op de jeugd.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦
 
De Nationale Confederatie van Politieke Gevangen en Rechthebbenden (NCPGR -CNPPA) waarvan de kantoren gevestigd waren in de lokalen van het vroegere IV-NIOOO heeft deze locatie moeten verlaten.
 
Het nieuwe adres is Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30 te 1000 Brussel. 
Tel 02/441 45 53 enkel de donderdag van 10 tot 15 uur.
 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦